26/03/2015

Biên bản và Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2014 của Quỹ Đầu tư giá trị MB Capital (MBVF)

Sau đây là thông tin chi tiết: Quý khách hàng vui lòng xem và tải tài liệu dưới đây:

1. Biên bản đại hội NĐT thường niên 2014 MBVF

2. Nghị quyết  đại hội NĐT thường niên 2014 MBVF