21/05/2020

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 MB Capital

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây:

– Biên bản họp ĐHĐCĐ 2020

– Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020