Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) xin thông báo ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư năm 2019 như sau:

– Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông): 07/03/2019

– Lý do và mục đích : Chốt danh sách để gửi thông báo đến Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của MB Capital.

– Nội dung cụ thể:

+ Nội dung họp tại Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

+ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)

Trân trọng thông báo,

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Ngọc