18/10/2018

Thông báo V/v: Thay đổi Biểu giá dịch vụ Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital (MBVF)

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi Biểu giá dịch vụ Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital (MBVF)

 MBCapital xin thông báo đến Quý Nhà Đầu tư biểu giá dịch vụ được áp dụng cho Quỹ MBVF từ ngày 18/01/2019, cụ thể như sau:

1. Giá dịch vụ phát hành căn cứ vào số tiền đăng ký mua chứng chỉ quỹ: 1%

2. Giá dịch vụ mua lại căn cứ vào thời hạn nắm giữ chứng chỉ quỹ:

– Dưới 6 tháng:                                    1%

– Từ 6 đến dưới 12 tháng:            0,5%

– Từ 12 tháng trở lên:                    Miễn phí

3. Các loại giá dịch vụ khác không thay đổi

Trân trọng thông báo,