lenh-chuyen-doiGIAO DỊCH CHUYỂN ĐỔI

BƯỚC 1: ĐẶT LỆNH CHUYỂN ĐÔI

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào “Giấy đăng ký chuyển đổi” (được cung cấp trên trang web của MBCapital và các đại lý phân phối) và gửi bản gốc tới đại lý phân phối trước thời điểm đóng sổ lệnh.

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh chuyển đổi toàn bộ số chứng chỉ Quỹ đang nắm giữ hoặc một phần nhưng phải đảm bảo số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký chuyển đổi tối thiểu là 100 đơn vị Quỹ và không làm cho số lượng chứng chỉ Quỹ còn lại sau lệnh chuyển đổi thấp hơn số lượng chứng chỉ Quỹ tối thiểu duy trì tài khoản là 100 đơn vị Quỹ. Số lượng đơn vị quỹ mà nhà đầu tư đặt chuyển đổi có thể là số lẻ ở dạng thập phân, tới số hạng thứ hai sau dấu phẩy.

Trường hợp lệnh chuyển đổi của Nhà đầu tư chỉ được thực hiện một phần theo quy định Điều lệ Quỹ làm cho số dư còn lại trên tài khoản của Nhà đầu tư thấp hơn số lượng đơn vị quỹ tối thiểu duy trì tài khoản thì thì số lượng còn lại trong tài khoản này sẽ được tự động ưu tiên bán hết vào phiên giao dịch kế tiếp. Phần còn lại của các lệnh chuyển đổi chưa được thực hiện hết sẽ bị hủy bỏ. Nhà đầu tư có nhu cầu bán/chuyển đổi phải đăng ký trong các kỳ giao dịch tiếp theo.

Nhà đầu tư phải thanh toán giá dịch vụ chuyển đổi được quy định tại Điều lệ Quỹ và phí chuyển tiền (trong trường hợp chuyển đổi chứng chỉ quỹ của những quỹ được thực hiện lưu ký không cùng một hệ thống ngân hàng giám sát), mà không phải thanh toán giá dịch vụ phát hành trên giá trị chứng chỉ quỹ chuyển đổi.

Số lượng chứng chỉ Quỹ đích được phân phối =[Số lượng CCQ nguồn được chuyển đổi x NAV/ ĐVQ nguồn tính tại ngày giao dịch x (1-giá dịch vụ chuyển đổi(%)) – Phí chuyển tiền (nếu có)]/NAV/ ĐVQ đích tính tại ngày giao dịch gần nhất sau khi Quỹ nguồn đã thanh toán tiền bán CCQ

BƯỚC 2: NHẬN XÁC NHẬN GIAO DỊCH

Xác nhận giao dịch được Đại lý phân phối chuyển tới nhà đầu tư trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch chứng chỉ Quỹ (T+3)  (không bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ).

Bước 3: HỦY LỆNH GIAO DỊCH

Nhà đầu tư được phép hủy lệnh giao dịch trước 14h30 ngày T-1 theo nhu cầu của nhà đầu tư.

Trường hợp nhà đầu tư hủy lệnh mua nhưng số tiền thanh toán lệnh mua đã được chuyển tới tài khoản của Quỹ thì số tiền này sẽ được hoàn trả vào tài khoản đã đăng ký của nhà đầu tư. Phí chuyển tiền sẽ do Nhà đầu tư chịu.