CÁC LOẠI GIÁ DỊCH VỤ

Thông tin các mức giá dịch vụ Nhà đầu tư phải trả

Giá dịch vụ phát hành:

Là mức Giá dịch vụ nhà đầu tư phải trả khi mua Chứng chỉ quỹ và được tính theo tỷ lệ phần trăm tổng giá trị đăng ký mua chứng chỉ quỹ.
Giá dịch vụ phát hành: Miễn phí

Giá dịch vụ mua lại:

Là mức Giá dịch vụ nhà đầu tư phải trả khi bán một đơn vị quỹ cho quỹ và được khấu trừ khi quỹ thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư. Giá dịch vụ mua lại được căn cứ vào thời hạn nắm giữ chứng chỉ quỹ và được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch thực hiện được, cụ thể như sau:
Dưới 1 tháng: 1%
Từ 01 đến dưới 03 tháng: 0,85%
Từ 03 đến dưới 6 tháng: 0,5%
Từ 06 đến dưới 9 tháng: 0,25%
Từ 09 đến dưới 12 tháng: 0,1%
Từ 12 tháng trở lên: Miễn phí

Giá dịch vụ chuyển đổi:

Là mức Giá dịch vụ nhà đầu tư phải trả khi giao dịch chuyển đổi chứng chỉ quỹ giữa các chứng chỉ quỹ mở do Công ty Quản lý Quỹ quản lý tại mỗi kỳ giao dịch. Giá dịch vụ chuyển đổi chứng chỉ quỹ được tính trên giá trị giao dịch chứng chỉ quỹ chuyển đổi thực hiện được. Nhà đầu tư không phải trả Giá dịch vụ mua lại và Giá dịch vụ phát hành khi thực hiện chuyển đổi các loại chứng chỉ quỹ

Giá dịch vụ chuyển đổi áp dụng từ ngày 20/04/2020 đến hết ngày 31/12/2020: Miễn phí

Giá dịch vụ chuyển đổi áp dụng từ ngày 01/01/2021: 0,8%/giá trị chuyển đổi thực hiện được

Phí quỹ phải trả :

Giá dịch vụ quản lý tài sản (trả cho Công ty Quản lý quỹ)

1,2% một năm tính trên tổng Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ.

Giá dịch vụ  quản lý = 1,2% * Giá trị Tài sản Ròng tại ngày trước ngày định giá * Số ngày thực tế trong kỳ / Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)

Giá dịch vụ giám sát, lưu ký

Giá dịch vụ lưu ký/giám = Mức giá dịch vụ áp dụng* Giá trị Tài sản Ròng tại ngày trước ngày định giá * Số ngày thực tế trong kỳ định giá/ Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366).

Mức Giá dịch vụ lưu ký và giám sát sẽ nằm trong khung quy định (nếu có) của luật hiện hành.

Giá Dịch vụ quản trị quỹ

Giá dịch vụ quản trị quỹ được thanh toán hàng tháng cho Tổ chức cung cấp dịch vụ theo công thức sau:

Giá dịch vụ quản trị quỹ = Mức giá dịch vụ áp dụng * Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá * Số ngày thực tế trong kỳ định giá/Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)

Các loại phí và lệ phí khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ