CÁC LOẠI GIÁ DỊCH VỤ

Mức giá dịch vụ áp dụng cho giao dịch mua kể từ ngày 02/05/2019

Thông tin các mức giá dịch vụ Nhà đầu tư phải trả

Giá dịch vụ phát hành:

Là mức Giá dịch vụ nhà đầu tư phải trả khi mua Chứng chỉ quỹ và được tính theo tỷ lệ phần trăm tổng giá trị đăng ký mua chứng chỉ quỹ.

Giá dịch vụ phát hành = 1% *tổng giá trị đăng ký mua

Áp dụng với MB Invest-Savings

Giá dịch vụ phát hành = 0,8%*tổng giá trị đăng ký mua

Giá dịch vụ mua lại:

Là mức Giá dịch vụ nhà đầu tư phải trả khi bán một đơn vị quỹ cho quỹ và được khấu trừ khi quỹ thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư. Giá dịch vụ mua lại được căn cứ vào thời hạn nắm giữ chứng chỉ quỹ và được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch thực hiện được, cụ thể như sau:

Thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ dưới sáu (06) tháng: 1%/ giá trị bán thực hiện được.

Thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ từ sáu (06) đến dưới (12) tháng: 0,75%/ giá trị bán thực hiện được.

Thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ từ (12) đến dưới (18) tháng: 0,5%/giá trị bán thực hiện được.

Thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ từ 18 tháng trở lên: Miễn phí

Áp dụng với MB Invest-Savings

Thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ dưới sáu (06) tháng:1,4% giá trị bán thực hiện được.

Thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ từ sáu (06) đến dưới (12) tháng: 1,05%/ giá trị bán thực hiện được.

Thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ từ (12) đến dưới (18) tháng: 0,5%/giá trị bán thực hiện được.

Thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ từ 18 tháng trở lên: Miễn phí

Giá dịch vụ chuyển đổi:

Là mức Giá dịch vụ nhà đầu tư phải trả khi giao dịch chuyển đổi chứng chỉ quỹ giữa các chứng chỉ quỹ mở do Công ty Quản lý Quỹ quản lý tại mỗi kỳ giao dịch. Giá dịch vụ chuyển đổi chứng chỉ quỹ được tính trên giá trị giao dịch chứng chỉ quỹ chuyển đổi thực hiện được. Nhà đầu tư không phải trả Giá dịch vụ mua lại và Giá dịch vụ phát hành khi thực hiện chuyển đổi các loại chứng chỉ quỹ.

Giá dịch vụ chuyển đổi = 0,3% *giá trị chuyển đổi thực hiện được

Thông tin các mức Giá dịch vụ Quỹ phải trả

Giá dịch vụ quản lý tài sản trả cho Công ty Quản lý Quỹ:
Giá dịch vụ quản lý là 1,5%/ một năm tính trên tổng Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ  vào ngày định giá và được trả cho Công ty Quản lý Quỹ trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày cuối tháng

Giá dịch vụ quản lý  = 1,5%  * Giá trị Tài sản Ròng tại ngày định giá * Số ngày thực tế trong kỳ định giá/ Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)

Giá dịch vụ giám sát và Giá dịch vụ lưu ký:
Giá dịch vụ dịch vụ quản trị quỹ được thanh toán hàng tháng cho Tổ chức cung cấp dịch vụ theo công thức sau:

Giá dịch vụ lưu ký/giám sát = Mức giá áp dụng * Giá trị Tài sản Ròng tại ngày trước ngày định giá * Số ngày thực tế trong kỳ định giá / Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)

Giá dịch vụ quản trị quỹ:

Giá dịch vụ dịch vụ quản trị quỹ được thanh toán hàng tháng cho Tổ chức cung cấp dịch vụ theo công thức sau:

Giá dịch vụ quản trị quỹ =  Mức giá áp dụng * Giá trị Tài sản Ròng tại ngày định giá * Số ngày thực tế trong kỳ định giá / Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)

Các loại Giá dịch vụ và phí khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ