CÁC LOẠI GIÁ DỊCH VỤ

Thông tin các mức giá dịch vụ Nhà đầu tư phải trả

Giá dịch vụ phát hành:

Là mức Giá dịch vụ nhà đầu tư phải trả khi mua Chứng chỉ quỹ và được tính theo tỷ lệ phần trăm tổng giá trị đăng ký mua chứng chỉ quỹ.

Giá dịch vụ phát hành áp dụng  từ ngày 20/04/2020 đến hết ngày 31/12/2020

Áp dụng đối với hình thức đầu tư thường và MB Invest-Savings: Miễn phí

Giá dịch vụ phát hành áp dụng từ ngày 01/01/2021:

Áp dụng với hình thức đầu tư thường: 1%

Áp dụng với MB Invest-Savings: 0,8%

Giá dịch vụ mua lại:

Là mức Giá dịch vụ nhà đầu tư phải trả khi bán một đơn vị quỹ cho quỹ và được khấu trừ khi quỹ thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư. Giá dịch vụ mua lại được căn cứ vào thời hạn nắm giữ chứng chỉ quỹ và được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch thực hiện được, cụ thể như sau:

Mức giá dịch vụ mua lại áp dụng cho giao dịch mua kể từ ngày 02/05/2019

Áp dụng với đầu tư thường

Thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ dưới sáu (06) tháng: 1%/ giá trị bán thực hiện được

Thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ từ sáu (06) đến dưới mười hai (12) tháng: 0,75%/ giá trị bán thực hiện được.

Thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ từ mười hai (12) đến dưới mười tám (18) tháng: 0,5%/ giá trị bán thực hiện được.

Thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ từ mười tám (18) tháng trở lên: Miễn phí

Áp dụng với MB Invest-Savings

Thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ dưới sáu (06) tháng:1,4% giá trị bán thực hiện được.

Thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ từ sáu (06) đến dưới (12) tháng: 1,05%/ giá trị bán thực hiện được.

Thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ từ (12) đến dưới (18) tháng: 0,5%/giá trị bán thực hiện được.

Thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ từ 18 tháng trở lên: Miễn phí

Giá dịch vụ chuyển đổi:

Là mức Giá dịch vụ nhà đầu tư phải trả khi giao dịch chuyển đổi chứng chỉ quỹ giữa các chứng chỉ quỹ mở do Công ty Quản lý Quỹ quản lý tại mỗi kỳ giao dịch. Giá dịch vụ chuyển đổi chứng chỉ quỹ được tính trên giá trị giao dịch chứng chỉ quỹ chuyển đổi thực hiện được. Nhà đầu tư không phải trả Giá dịch vụ mua lại và Giá dịch vụ phát hành khi thực hiện chuyển đổi các loại chứng chỉ quỹ.

Giá dịch vụ chuyển đổi áp dụng từ ngày 20/04/2020 đến hết ngày 31/12/2020: Miễn phí

Giá dịch vụ chuyển đổi áp dụng từ ngày 01/01/2021: 0,3%/giá trị chuyển đổi thực hiện được