Giao dịch bán

 

BƯỚC 1: ĐẶT LỆNH BÁN

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào “Giấy đăng ký bán” (được cung cấp trên trang web của MB Capital hoặc tại các Đại lý Phân phối) và gửi bản gốc đến đại lý phân phối trước thời điểm đóng sổ lệnh 14h30 ngày T-1.

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán toàn bộ số chứng chỉ Quỹ đang nắm giữ hoặc một phần nhưng phải đảm bảo số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký bán tối thiểu là một trăm (100) đơn vị Quỹ và không làm cho số lượng chứng chỉ Quỹ sau lệnh bán thấp hơn số lượng chứng chỉ Quỹ tối thiểu duy trì tài khoản là một trăm (100) đơn vị Quỹ. Số lượng đơn vị quỹ mà nhà đầu tư đặt bán có thể là số lẻ ở dạng thập phân, tới số hạng thứ hai sau dấu phẩy.

BƯỚC 2: NHẬN XÁC NHẬN GIAO DỊCH

Xác nhận giao dịch được Đại lý phân phối chuyển tới nhà đầu tư trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch chứng chỉ Quỹ (T+3) (không bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ).

 

BƯỚC 3: NHẬN TIỀN BÁN CCQ

ĐÁP ỨNG MỘT PHẦN LỆNH BÁN

Công ty quản lý quỹ có quyền chỉ đáp ứng một phần lệnh bán trong một số trường hợp sau:

Tổng giá trị các lệnh bán trừ đi tổng giá trị các lệnh mua tại ngày giao dịch chứng chỉ quỹ lớn hơn 10% giá trị tài sản ròng của quỹ; hoặc

Việc thực hiện toàn bộ lệnh giao dịch của nhà đầu tư dẫn tới: giá trị tài sản ròng của quỹ xuống dưới 50 tỷ đồng; hoặc

Việc bán chứng khoán để lấy tiền mặt đáp ứng toàn bộ lệnh của nhà đầu tư không thể thực hiện được do:

– Tính thanh khoản của thị trường thấp;

– Một (hoặc nhiều) chứng khoán trong danh mục đầu tư của Quỹ bị đình chỉ giao dịch.

Trong trường hợp lệnh bán chỉ được đáp ứng một phần, Công ty Quản lý Quỹ áp dụng việc phân bổ lệnh bán theo nguyên tắc cùng một tỷ lệ: Tất cả các lệnh bán (kể cả lệnh bán từ hoạt động chuyển đổi) được ghép cùng với nhau để thực hiện, bảo đảm tỷ lệ giữa giá trị thực hiện và giá trị đăng ký mua giao dịch là như nhau nhằm đảm bảo công bằng cho tất cả các Nhà đầu tư.

Trường hợp lệnh bán chỉ được thực hiện một phần làm cho số dư còn lại trên tài khoản của Nhà đầu tư thấp hơn số lượng đơn vị quỹ tối thiểu duy trì tài khoản là một trăm (100) đơn vị Quỹ thì thì số lượng còn lại sẽ được tự động ưu tiên bán hết vào phiên giao dịch kế tiếp.

Phần còn lại của các lệnh bán (gồm cả lệnh bán từ hoạt động chuyển đổi) chưa được thực hiện hết sẽ bị hủy bỏ. Nhà đầu tư có nhu cầu bán phải đăng ký trong các kỳ giao dịch tiếp theo.

Phần còn lại của các lệnh bán (gồm cả lệnh bán từ hoạt động chuyển đổi) chưa được thực hiện hết sẽ bị hủy bỏ. Nhà đầu tư có nhu cầu bán phải đăng ký trong các kỳ giao dịch tiếp theo.

Đối với trường hợp quy định tại mục a khoản này, Công ty Quản lý Quỹ được kéo dài thời hạn thanh toán , nhưng không vượt quá ba mươi (30) ngày, kể từ ngày giao dịch Chứng chỉ quỹ.

Thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ: thời hạn thanh toán trong vòng 07 ngày kể từ ngày giao dịch chứng chỉ quỹ (T+7) (không bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ

TẠM NGỪNG GIAO DỊCH:

Chứng chỉ quỹ có thể bị tạm dừng giao dịch khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:
– Công ty Quản lý Quỹ không thể thực hiện việc mua lại chứng chỉ quỹ theo yêu cầu do nguyên nhân bất khả kháng;
– Công ty Quản lý Quỹ không thể xác định Giá trị Tài sản Ròng của quỹ vào ngày định giá mua lại chứng chỉ quỹ do Sở Giao dịch Chứng khoán quyết định đình chỉ giao dịch chứng khoán trong danh mục đầu tư của quỹ;

Các sự kiện khác mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy là cần thiết.

Công ty Quản lý Quỹ báo cáo Ban Đại diện Quỹ, UBCKNN trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ.