• Bà Nguyễn Thị Ngọc

  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  kiêm Tổng giám đốc

  Bà Nguyễn Thị Ngọc là một trong những thành viên gia nhập MB từ những ngày đầu thành lập, trải qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng tại MB từ quản lý dự án đầu tư, phụ trách công tác kế hoạch, pháp chế và là người lãnh đạo Văn phòng HĐQT MB - Cơ quan chuyên môn của HĐQT MB. Hiện Bà Ngọc đang là Thành viên HĐQT MB và đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị công ty của MB tiên tiến, tiệm cận với thông lệ quốc tế. Bà Ngọc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11/2015. Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California Miramar, Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội.

 • Bà Nguyễn Thị Ngọc

  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  kiêm Tổng giám đốc

  Bà Nguyễn Thị Ngọc là một trong những thành viên gia nhập MB từ những ngày đầu thành lập, trải qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng tại MB từ quản lý dự án đầu tư, phụ trách công tác kế hoạch, pháp chế và là người lãnh đạo Văn phòng HĐQT MB - Cơ quan chuyên môn của HĐQT MB. Hiện Bà Ngọc đang là Thành viên HĐQT MB và đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị công ty của MB tiên tiến, tiệm cận với thông lệ quốc tế. Bà Ngọc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11/2015. Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California Miramar, Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội.

 • Bà Nguyễn Thị Ngọc

  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  kiêm Tổng giám đốc

  Bà Nguyễn Thị Ngọc là một trong những thành viên gia nhập MB từ những ngày đầu thành lập, trải qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng tại MB từ quản lý dự án đầu tư, phụ trách công tác kế hoạch, pháp chế và là người lãnh đạo Văn phòng HĐQT MB - Cơ quan chuyên môn của HĐQT MB. Hiện Bà Ngọc đang là Thành viên HĐQT MB và đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị công ty của MB tiên tiến, tiệm cận với thông lệ quốc tế. Bà Ngọc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11/2015. Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California Miramar, Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội.

 • Bà Nguyễn Thị Ngọc

  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  kiêm Tổng giám đốc

  Bà Nguyễn Thị Ngọc là một trong những thành viên gia nhập MB từ những ngày đầu thành lập, trải qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng tại MB từ quản lý dự án đầu tư, phụ trách công tác kế hoạch, pháp chế và là người lãnh đạo Văn phòng HĐQT MB - Cơ quan chuyên môn của HĐQT MB. Hiện Bà Ngọc đang là Thành viên HĐQT MB và đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị công ty của MB tiên tiến, tiệm cận với thông lệ quốc tế. Bà Ngọc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11/2015. Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California Miramar, Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội.

 • Bà Nguyễn Thị Ngọc

  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  kiêm Tổng giám đốc

  Bà Nguyễn Thị Ngọc là một trong những thành viên gia nhập MB từ những ngày đầu thành lập, trải qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng tại MB từ quản lý dự án đầu tư, phụ trách công tác kế hoạch, pháp chế và là người lãnh đạo Văn phòng HĐQT MB - Cơ quan chuyên môn của HĐQT MB. Hiện Bà Ngọc đang là Thành viên HĐQT MB và đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị công ty của MB tiên tiến, tiệm cận với thông lệ quốc tế. Bà Ngọc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11/2015. Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California Miramar, Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội.

 • Bà Nguyễn Thị Ngọc

  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  kiêm Tổng giám đốc

  Bà Nguyễn Thị Ngọc là một trong những thành viên gia nhập MB từ những ngày đầu thành lập, trải qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng tại MB từ quản lý dự án đầu tư, phụ trách công tác kế hoạch, pháp chế và là người lãnh đạo Văn phòng HĐQT MB - Cơ quan chuyên môn của HĐQT MB. Hiện Bà Ngọc đang là Thành viên HĐQT MB và đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị công ty của MB tiên tiến, tiệm cận với thông lệ quốc tế. Bà Ngọc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11/2015. Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California Miramar, Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội.

 • Bà Nguyễn Thị Ngọc

  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  kiêm Tổng giám đốc

  Bà Nguyễn Thị Ngọc là một trong những thành viên gia nhập MB từ những ngày đầu thành lập, trải qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng tại MB từ quản lý dự án đầu tư, phụ trách công tác kế hoạch, pháp chế và là người lãnh đạo Văn phòng HĐQT MB - Cơ quan chuyên môn của HĐQT MB. Hiện Bà Ngọc đang là Thành viên HĐQT MB và đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị công ty của MB tiên tiến, tiệm cận với thông lệ quốc tế. Bà Ngọc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11/2015. Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California Miramar, Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội.

 • Bà Nguyễn Thị Ngọc

  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  kiêm Tổng giám đốc

  Bà Nguyễn Thị Ngọc là một trong những thành viên gia nhập MB từ những ngày đầu thành lập, trải qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng tại MB từ quản lý dự án đầu tư, phụ trách công tác kế hoạch, pháp chế và là người lãnh đạo Văn phòng HĐQT MB - Cơ quan chuyên môn của HĐQT MB. Hiện Bà Ngọc đang là Thành viên HĐQT MB và đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị công ty của MB tiên tiến, tiệm cận với thông lệ quốc tế. Bà Ngọc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11/2015. Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California Miramar, Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội.

 • Bà Nguyễn Thị Ngọc

  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  kiêm Tổng giám đốc

  Bà Nguyễn Thị Ngọc là một trong những thành viên gia nhập MB từ những ngày đầu thành lập, trải qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng tại MB từ quản lý dự án đầu tư, phụ trách công tác kế hoạch, pháp chế và là người lãnh đạo Văn phòng HĐQT MB - Cơ quan chuyên môn của HĐQT MB. Hiện Bà Ngọc đang là Thành viên HĐQT MB và đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị công ty của MB tiên tiến, tiệm cận với thông lệ quốc tế. Bà Ngọc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11/2015. Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California Miramar, Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội.

 • Bà Nguyễn Thị Ngọc

  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  kiêm Tổng giám đốc

  Bà Nguyễn Thị Ngọc là một trong những thành viên gia nhập MB từ những ngày đầu thành lập, trải qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng tại MB từ quản lý dự án đầu tư, phụ trách công tác kế hoạch, pháp chế và là người lãnh đạo Văn phòng HĐQT MB - Cơ quan chuyên môn của HĐQT MB. Hiện Bà Ngọc đang là Thành viên HĐQT MB và đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị công ty của MB tiên tiến, tiệm cận với thông lệ quốc tế. Bà Ngọc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11/2015. Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California Miramar, Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội.

 • Bà Nguyễn Thị Ngọc

  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  kiêm Tổng giám đốc

  Bà Nguyễn Thị Ngọc là một trong những thành viên gia nhập MB từ những ngày đầu thành lập, trải qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng tại MB từ quản lý dự án đầu tư, phụ trách công tác kế hoạch, pháp chế và là người lãnh đạo Văn phòng HĐQT MB - Cơ quan chuyên môn của HĐQT MB. Hiện Bà Ngọc đang là Thành viên HĐQT MB và đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị công ty của MB tiên tiến, tiệm cận với thông lệ quốc tế. Bà Ngọc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11/2015. Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California Miramar, Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội.

 • Bà Nguyễn Thị Ngọc

  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  kiêm Tổng giám đốc

  Bà Nguyễn Thị Ngọc là một trong những thành viên gia nhập MB từ những ngày đầu thành lập, trải qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng tại MB từ quản lý dự án đầu tư, phụ trách công tác kế hoạch, pháp chế và là người lãnh đạo Văn phòng HĐQT MB - Cơ quan chuyên môn của HĐQT MB. Hiện Bà Ngọc đang là Thành viên HĐQT MB và đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị công ty của MB tiên tiến, tiệm cận với thông lệ quốc tế. Bà Ngọc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11/2015. Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California Miramar, Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội.

 • Ms. NGUYEN THI NGOC

  Chairwoman

  Ms. Nguyen Thi Ngoc joined MB Bank since its inception and has held many important positions at MB Bank. She is now a Management Board member of MB Bank and has play an active role to help the bank governance activities approaching with international practice. Ms. Ngoc was appointed as Chairwoman of MB Capital since November 2015. Ms. Ngoc has a Master of Business Administration from California Miramar University and a Bachelor from Hanoi Law University, Vietnam.

 • Mr. PHAN ANH

  Vice Chairman & CEO

  Mr. Phan Anh has 20 years of experience in banking, securities and investing in Vietnam, and being one of the founding members of MB Capital. Prior to forming MB Capital, he had held the positions as the Head of Treasury and Foreign exchange; Head of the Strategic planning; Member of ALCO committee of MB Bank. Under his managament, MB Capital has become one of the most dynamic fund managers in Vietnam. He also holds the position of the Board of Directors’s Member at Military Insurance Corporation (MIC) and Petrolimex Gas Corporation (PGC). Mr. Phan Anh holds a Master degree in Banking and Finance from the National Economics University, Vietnam.

 • Ms. NGUYEN THI NHU TRANG

  BOD Member

  Ms. Nguyen Thi Nhu Trang joined MB Bank since 2003 and has 12-year experience in International Trade and Treasury business. She was appointed as MB Capital Management Board member since November 2015. Ms. Trang hold a Master of Business Administration from CFVG (Centre Franco-Vietnamien de formation à la Gestion), Vietnam.

 • Mr. PHAN ANH

  Vice Chairman & CEO

  Mr. Phan Anh has 20 years of experience in banking, securities and investing in Vietnam, and being one of the founding members of MB Capital. Prior to forming MB Capital, he had held the positions as the Head of Treasury and Foreign exchange; Head of the Strategic planning; Member of ALCO committee of MB Bank. Under his managament, MB Capital has become one of the most dynamic fund managers in Vietnam. He also holds the position of the Board of Directors’s Member at Military Insurance Corporation (MIC) and Petrolimex Gas Corporation (PGC). Mr. Phan Anh holds a Master degree in Banking and Finance from the National Economics University, Vietnam.

 • Mr. NGUYEN DUC HAI

  Vice CEO

  Mr. Hai has more than 10 years of experience in analyzing and investing in Vietnam stock market. Before joining MB Capital in 2007, Mr. Hai worked for Mekong Securities. As a Portfolio Manager and then Investment Director at MB Capital, he manages a number of investment portfolios for institutional investors. Mr. Hai has been appointed as Deputy CEO since November 2015. He has an MBA from Hanoi School of Business, Hanoi National University, Vietnam.

 • Ms. TRUONG THI HUONG TRA

  Vice CEO

  Ms. Truong Thi Huong Tra has nearly 20 years of experience in finance, banking and securities. She worked for MB since 1998 as Project Finance Officer, and then Credit Risk Officer.  Since 2006, she joined MB Capital as Business Development Manager and then Client Service Manager. Ms. Tra has been appointed as Deputy CEO of MB Capital since April 2016. Ms. Tra has an MBA from California Miramar University of USA.

 • Ms. DOAN KIM DZUNG

  CFO

  Ms. Doan Kim Dzung has 20-year experience in accounting and finance. Ms. Dzung had worked for MB Bank for 10 years and held positions as the Vice Manager of Accounting Deparment of MB Bank Head Office, and then the Chief Accountant of Dien Bien Phu Branch, the biggest branch of MB Bank. She was appointed to Chief Accountant of MB Capital in 2006. Ms. Dzung graduated from the Academy of Finance, Vietnam in 1995.

 • Ms. NGUYEN THI THU HIEN,FCCA,FRM

  Internal Audit Manager

  Ms. Nguyen Thi Thu Hien worked at MEC International Co. for four years as Chief Accountant, and then joined MB Capital in 2006. At MB Capital, she is responsible for the management of the accounting and administration for the funds managed by MB Capital and internal audit. She has a bachelor of Accounting from Hanoi Economics University, Vietnam, earned Financial Risk Manager (FRM) certification issued by Global Association of Risk Professionals (GARP) and is a member of Association of Chartered Certified Accountants, UK.

 • Ms. NGUYEN MINH DUC

  Head of Supervisory Board

  Ms. Nguyen Minh Duc has more than 10 years of experience in Banking and Finance, and currently works at System Risk Management Department of MB Bank. Previously, Ms. Duc served at Investment Analysis Department and Project Management and Investment Department of MB Bank. She is now in charge of auditing Risk Management and Policy of MB Bank’s susidiaries. Ms. Duc has a Master of Development Economics and Public Finance.

 • Ms. PHAM THI KIM NGAN

  Member of Supervisory Board

  Ms. Pham Thi Kim Ngan has more than 10 years of experience in Banking and Finance. She is now a head of Subsidiaries Supervision Dept, Investment Banking Division, Military Bank. Previously, Ms. Ngan worked for Ha Nam Branch of Vietnam Bank for Social Policies. Ms. Ngan graduated from National Economics University, Hanoi.

 • Ms. DO THI THANH HUYEN

  Member of Supervisory Board

  Ms. Do Thi Thanh Huyen has more than 8 years of experience in Banking and Finance. She now works for MB Bank as Deputy Head of Financial Department, Finance and Accounting Division. Ms. Huyen previously worked for Ernst & Young Vietnam. Ms. Huyen graduated from Vietnam Academy of Finance, specializing in Banking and Finance.

 • Mr. NGUYEN DUC HAI

  Vice CEO

  Mr. Hai has more than 10 years of experience in analyzing and investing in Vietnam stock market. Before joining MB Capital in 2007, Mr. Hai worked for Mekong Securities. As a Portfolio Manager and then Investment Director at MB Capital, he manages a number of investment portfolios for institutional investors. Mr. Hai has been appointed as Deputy CEO since November 2015. He has an MBA from Hanoi School of Business, Hanoi National University, Vietnam.

 • Mr. NGO LONG GIANG, CRPC

  Investment Director

  Mr. Giang joined MB Capital in 2010 after almost 10 years studying and working in the United States. Previously, he was a Financial Advisor at Wells Fargo, one of the U.S. largest financial institution. He specialized in financial planning, financial strategies, portfolio management, and wealth protection for individuals, familiars, and business owners. Mr. Giang has a Master of Business Administration with Finance Concentration from California State University, Fullerton, U.S. and a Bachelor from Hanoi National Economics University, Vietnam.

 • Mr. GIANG TRUNG KIEN

  Research Director

  Mr. Giang Trung Kien has more than 10 years of experience in Banking & Investment. Prior joining to MB Capital as Research Director, Mr. Kien was Head of Research of FPT Securities and Senior Officer of Project Center of Vietinbank. Mr. Kien has an MBA major in Finance of Deakin University (Melbourne, Australia) and Certificate of Securities and Fund Management issued by the State Securities Commission of Vietnam.

 • Mr. LE XUAN LAP

  Deputy Investment Director

  Joining MB Capital in 2013, Mr. Lap is responsible for researching, analyzing, and proposing potential investment opportunities for MB Capital’s investment funds and portfolio. Previously, he worked for Viettel Group for 2 years. Mr. Lap has an MBA from The French-Vietnamese Center for Management Education (CFVG, Vietnam) and Master of Financial Markets from Rouen Business School, France

 • Mr. HA ANH TUNG

  Investment Director

  Mr. Tung has over 12 years of experience in the field of securities investment analysis and investment portfolio management. Before joining MB Capital, he spent five years as head of portfolio management at IPA Asset Management, in charge of managing portfolio of institutional clients. Prior to that, Mr. Tung was a portfolio management senior officer at Petrovietnam Finance Corporation (PVFC) – one of the largest finance companies in Vietnam at that time. Mr. Tung holds a Bachelor in Foreign Business from the Hanoi Foreign Trade University, currently he is a CFA Level 3 candidate.

 • Mr. BACH THE PHONG

  Head of Advisory Department

  Mr. Bach The Phong joined MB Capital as an Investment Analyst in 2015. He is in charge of researching, analyzing, and proposing potential investment opportunities for MB Capital’s investment funds and portfolio. Mr. Phong graduated from State University of New York at Plattsburgh, USA and passed Level 3 of CFA exam of the CFA Institute in June, 2015.