Đặc điểm của chương trình MB Hưu trí An Thịnh

Chương trình hưu trí bổ sung MB Hưu trí An Thịnh là một chính sách bảo hiểm xã hội mang tính chất tự nguyện, được quy định tại Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014.

Chương trình nhằm bổ sung thu nhập cho người tham gia quỹ khi đến tuổi về hưu.

Mỗi một người tham gia chương trình hưu trí sẽ được mở một tài khoản hưu trí cá nhân, ghi nhận và thể hiện chi tiết các khoản đóng góp, chi trả, kết quả đầu tư sau khi trừ các chi phí hoạt động của quỹ hưu trí.

Mục tiêu của chương trình

Đầu tư tích lũy bên cạnh bảo hiểm xã hội bắt buộc, giúp tăng thu nhập của người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu. Nhà nước khuyến khích phát triển chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện thông qua các chính sách ưu đãi quy định tại pháp luật về thuế.

Gia tăng gắn kết giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Là công cụ được hưởng miễn, giảm thuế cho người lao động và người sử dụng lao động.

Gia tăng tài sản tiết kiệm.

Tạo thói quen tích luỹ, nâng cao tỷ lệ tiết kiệm

Các Quỹ hưu trí thuộc Chương trình MB Hưu trí An Thịnh

Tên quỹ hưu trí Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện MB An Khang Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện MB Thịnh Vượng
Tên tiếng Anh MB An Khang Pension Fund MB Thinh Vuong Pension Fund
Tên viết tắt Quỹ MB An Khang Quỹ MB Thịnh Vượng
Cơ cấu danh mục đầu tư dự kiến Tối thiểu bằng 65% tổng giá trị tài sản quỹ vào Trái phiếu chính phủ và các tài sản có thu nhập cố định. Tối đa 35% tổng giá trị tài sản quỹ vào các quỹ đầu tư cổ phiếu Tối thiểu bằng 50% tổng giá trị tài sản quỹ vào Trái phiếu chính phủ và các tài sản có thu nhập cố định. Tối đa 50% tổng giá trị tài sản quỹ vào các quỹ đầu tư cổ phiếu

Điều lệ và Bản cáo bạch Chương trình MB Hưu trí An Thịnh

Vui lòng ấn vào đường dẫn bên dưới để xem và tải về:

Điều lệ các Quỹ hưu trí.

Bản cáo bạch các Quỹ hưu trí.